SI US PLAU, LLEGEIXI DETINGUDAMENT AQUESTES CONDICIONS ABANS D'UTILITZAR LA WEB

1. INTRODUCCIÓ
Aquestes Condicions Generals regulen l'ús del Portal d'Internet, al que s'accedeix a través de la adreça d'Internet "http:// gestrisk.com o gestrisk.es (d'ara endavant el "Portal") que GestRisk posa a disposició dels usuaris d'Internet de forma gratuïta. Les presents Condicions Generals no regulen la contractació de serveis que s'ofereixin per GestRisk. Els serveis que presta GestRisk tenen el preu que s'indiqui en la corresponent oferta comercial i, en cap cas, no es presten a través del Portal. La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de l'usuari de totes i cada una de les presents Condicions Generals en el moment mateix en què l'usuari accedeixi al Portal. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cada una de les ocasions en les quals es proposi utilitzar el Portal, ja que les mateixes poden ser objecte de modificacions. L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús del Portal, els seus continguts i/o serveis, té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva. L'accés al Portal és lliure, van a càrrec de l'usuari el cost de connexió mitjançant la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per la seva part. El Portal ha estat dissenyat per donar a conèixer els serveis oferts per GestRisk. La utilització de certs continguts i/o serveis oferts als usuaris a través del Portal pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, poden substituir, complementar i/o modificar les presents Condicions Generals. Per tant, anteriorment a la utilització dels esmentats continguts i/o serveis, l'usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars. GestRisk podrà modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i contingut del Portal, així com les condicions requerides per a la seva utilització. Quan això sigui raonablement possible, GestRisk advertirà prèviament de les esmentades modificacions. GestRisk es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

2. INFORMACIÓ DEL TITULAR
Donant compliment a l’establer en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: GestRisk solucions al risc, S.L.
Nombre Comercial: Gestrisk
Dirección: via Laietana, 38, 4, 3 - 08003 BARCELONA
Contacto: info@gestrisk.com
Tel. 93 268 72 30
Fax 93 268 73 77

3. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL PORTAL
L'usuari es compromet a utilitzar el Portal de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, les Condicions Particulars, la bona fe, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. En particular, l'usuari es compromet a utilitzar el Portal, els seus continguts i serveis de forma correcta i diligent així com a abstenir-se d'utilitzar-lo amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals, prohibits per les presents Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, contraris a la bona fe i a l'ordre públic o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal, havent de respondre dels danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de d’incompliment de l'esmentada obligació. Així mateix l'usuari es compromet a no fe ús del contingut i serveis del present Portal per provocar danys als sistemes de GestRisk o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats, o realitzar qualsevol altre ús que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal, els continguts i/o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del Portal, dels continguts i/o dels serveis per part de la resta d'usuaris. L'accés al Portal no implica l'obligació per part de GestRisk de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós, corresponent a l'usuari la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos, pel que GestRisk no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal. L'usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels danys i perjudicis que causi en el seu ús, exonerant a GestRisk de tota responsabilitat i assumint totes les despeses que se li poguessin irrogar a GestRisk per reclamacions de tercers.

4. ENLLAÇOS
El Portal pot posar a disposició dels usuaris dispositius de connexió i enllaç que permeten a aquests accedir a llocs Web pertanyents a tercers. Els esmentats enllaços tenen com a únic objectiu facilitar als usuaris l'accés a altres continguts i informació disponible en Internet sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. GestRisk no es converteix en editor dels esmentats continguts, ni comercialitza, ni dirigeix ni els controla prèviament, ni aprova, ni vigila i ni fa propis els continguts, els serveis, informacions i manifestacions disponibles en els esmentats llocs Web. L'usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als llocs enllaçats. L'existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels mateixos, no assumint GestRisk cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària pels danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció, funcionament, disponibilitat, accessibilitat, manteniment, continuïtat, licitud, utilitat, actualització o qualsevol altre aspecte de les informacions, continguts, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts als llocs Web no gestionats per GestRisk als quals accedeix l'usuari a través dels enllaços. Qualsevol tercer que es proposi realitzar un enllaç amb el Portal haurà de comptar amb l'autorització prèvia de GestRisk. L'establiment de l'enllaç no implica l'existència de relacions entre GestRisk i el propietari de la pàgina Web des de la qual es procedeixi. En cas que s'introdueixi per un usuari d'Internet un enllaç des de la seva pròpia pàgina Web al Portal, l'enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal del Portal, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Portal amb continguts aliens al mateix, aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els usuaris sobre la procedència dels continguts del Portal, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de GestRisk. No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre GestRisk, o les seves activitats. Llevat d'en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per GestRisk, sempre que es permeti un enllaç directe amb el Portal, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de GestRisk dins de la pàgina on es trobi l'enllaç. La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
GestRisk no garanteix:
• La disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels serveis.
• La privacitat i seguretat en la utilització del Portal i dels Serveis.
• Que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del Portal i dels serveis.
• L'absència de virus ni d'altres elements al Portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, excloent qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin produir per tal falta de disponibilitat.
• La licitud, fiabilitat i utilitat dels elements i els continguts.
Per tant, GestRisk exclou qualsevol responsabilitat que pogués dimanar-se de les esmentades circumstàncies.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Portal, de la informació i dels elements i continguts del mateix corresponen a GestRisk.
GestRisk no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual, o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal o els seus continguts o informacions. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, modificació, còpia, comercialització, distribució, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació, marques, noms comercials, fotografies, gràfics i codis de programació, serveis i continguts que es recullen al Portal, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà|medi utilitzat per a això.

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit o contrari a la moral de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en el servei, i en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), haurà d'enviar una notificació en la qual es continguin els següents extrems: (a) dades personals: nom, adreça, nombre de telèfon i adreça electrònica del reclamant; (b) especificació de la presumpta activitat il·lícita duta a terme en el servei i, en particular, quan es tracti d'una presumpta violació de drets de propietat intel·lectual, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització al Portal; (c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de l'esmentada activitat; (d) en el supòsit de violació de drets, firma autèntica o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta, (i) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites. Aquestes notificacions hauran de ser enviades a: info@gestrisk.com

8. JURISDICCIÓ I LLEI DE APLICACIÓ
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions Generals o del contingut del Portal, en general, GestRisk i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de Terrassa.

Clàusula de Privacitat
En compliment del disposat en la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GestRisk i com el seu titular Javier Ruiz Mirones, amb domicili en carrer Teatre, 3 de Terrassa, li informa sobre la política de protecció de dades personals, perquè vostè pugui lliurement decidir si facilita a GestRisk les dades personals que es puguin sol·licitar. Gestrisk podrà modificar aquesta política d'acord amb l'evolució judicial i jurisprudencial referida a la política de protecció de dades personals, mitjançant la comunicació de les modificacions en aquest Portal amb raonable antelació.

Totes les dades sol·licitades, seran incorporades als fitxers automatitzats de GestRisk, i seran objecte de tractament automatitzat. La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la prestació, manteniment, administració, ampliació, millora i estudi dels serveis decideixi en els quals donar-se d'alta, contractar o sol·licitar informació. Així mateix també té com a finalitat la tramesa, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d'informació operativa i comercial sobre productes i serveis, oferts per GestRisk. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment la tramesa de formularis d'enquestes, que l'usuari no queda obligat a contestar. Llevat d'en els camps en els quals s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són necessàries per a la prestació dels serveis.

Tota dada incorporada podrà ser comunicada a les entitats col·laboradores i a tercers, per al compliment o formalització, en el seu cas, de la relació comercial establerta. En especial a Exper Ejecutivos S.A Corredoria d'Assegurances (CIF A58526914 ; Registre DGSFP núm. J248), amb qui es manté un acord de col·laboració per a la distribució d'assegurances.

Gestrisk li informa que compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides i que han adoptat totes les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, intrusió il·legítima i sostracció de les dades personals facilitades a GestRisk. En qualsevol cas vostè ha de saber que INTERNET no és un mitjà|medi inexpugnable.

Gestrisk, i com el seu titular Javier Ruiz Mirones li informa igualment que vostè podrà denegar en qualsevol moment el consentiment anteriorment facilitat i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recollides al Fitxer, dirigint-se per a això a GestRisk a la adreça info@gestrisk.com o enviant una carta a la següent adreça: carrer Teatre, 3 de Terrassa (08221).

GestRisk, podria utilitzar cookies quan vostè navega per les pàgines Web d'aquest Portal. Les nostres cookies són petits fitxers de dades que es generen al seu ordinador, per les quals GestRisk pot reconèixer els usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que s'hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades permeten a GestRisk conèixer la data i hora en què vostè va visitar aquest Portal i els continguts que vostè va escollir. Vostè pot configurar el seu programa navegador d'Internet perquè li avisi en pantalla de la recepció de cookies, així com per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. L'acceptació de les nostres cookies no és requisit necessari per poder navegar per la Web.

Les dades que vostè ens proporciona, llevat que vostè ens manifesti la seva oposició a través de correu electrònic o enviant una carta a la direcció|adreça anteriorment comentada, seran objecte de segmentació o categorització amb finalitats comercials