GestRisk - solucions al risc
seguros-especiales

R.C. professionals sanitaris

La contractació d'una assegurança de responsabilitat civil és obligada per a tots els professionals i les seves societats que prestin qualsevol servei sanitari.

Així la llei 44/2003, al seu article 46, diu que textualment "... les persones jurídiques o entitats de titularitat privada que prestin qualsevol classe de serveis sanitaris, vénen obligades a subscriure l'oportuna assegurança de responsabilitat, un aval o una altra garantia financera que cobreixi les indemnitzacions que es puguin derivar d'un eventual dany a les persones causat en ocasió de la prestació de tal assistència o serveis. "
Si desea más información puede contactactar con nosotros a teléfono 629 676 631 o en la sección de contacto
 

©2008-2010 GestRisk - Solucions al risc. Tots els drets reservats.